Полезни съвети

Регистрация на небанкова кредитна организация, Bank

Процедурата за регистрация на кредитна компания включва няколко етапа:

 1. Подаване на пакет документи на данъчните власти

Създаването на този вид организация не се различава от която и да е друга процедура за регистрация на юридическо лице. Така в рамките на 5 работни дни след заплащане на държавното мито Федералната данъчна служба е готова да издаде сертификат и други документи.

Текущият списък на ценните книжа винаги може да бъде поискан от данъчните власти на мястото на юридическия адрес на дружеството или погледнете на официалния уебсайт.

Списъкът с документи в началото на 2017 г. включва следните документи:

 • 2 копия от хартата. Трябва да разберете, че стандартен документ в този случай не е подходящ, така че си струва да работите върху индивидуална опция, като вземете предвид спецификите на закона за банковите операции и разпоредбите за някои правни форми на юридически лица,
 • Копия на паспорти и TIN на собственици и учредители, ръководители на фирми (директори),
 • Документи с регистриран адрес,
 • Заявление за откриване на фирма със стандартен формуляр, подписано от всички учредители на дружеството,
 • Копие от протокола за създаване на институция с конкретна правна форма.
 • Получаване на плащане на държавно мито в размер на 4 хиляди рубли.
 1. Поръчка за печат
 2. Откриване на сметка в банка. За да направите това, проучете условията и предложенията на финансовите институции, подпишете договор за услуга. Оставя се карта с подписи на основните лица, отпечатъците на печата се нотариално заверяват или незабавно се проверяват в банковия клон. Между другото, мениджърите също ще трябва да предоставят копие от хартата.
 3. Организация на компанията в извънбюджетни фондове: Пенсионен фонд и Фонд за социално осигуряване и статистически органи.
 4. Разработване и публикуване на универсален достъп до правилата за вътрешен контрол за целите на AML / CFT. Тези данни се получават от Министерството на финансите на Руската федерация в рамките на 3 дни от датата на регистрация на компанията във Федералната данъчна служба. Информацията трябва да бъде публикувана на официалния уебсайт на предприятието или публикувана на ресурс на трета страна.
 5. Следващата важна стъпка при отварянето на вашата собствена кредитна организация (по-нататък - КО) е подаването на документи в отдела за приемане на финансовия пазар на Централната банка на Руската федерация, което ще ви позволи да получите лиценз и статус на кредитна институция. Банката на Русия в рамките на 3 дни от получаването на информация от Федералната данъчна служба уведомява мениджърите за това, открива сметка за депозиране на средства в упълномощения капитал (наричан по-долу Наказателния кодекс), изпраща уведомление на законния адрес на КО за плащането му.

  От момента, в който получите лиценз за работа, СО може да извършва банкови операции. Цялата процедура за регистрация на кредитна институция отнема шест месеца от датата на предаване на документацията в Банката на Русия.

  Това важи за лиценза, но ако собствениците се нуждаят от разрешение за прехвърляне на средства без откриване на разплащателна сметка за небанкови компании, тогава процедурата отнема 3 месеца.

  Процедура за регистрация на кредитна организация

  Кредитните организации се създават под формата на LLC и акционерни дружества на AO и трябва да съдържат в името си указание за характера на дейността, като отразяват в името думите „небанкова кредитна организация“ или „банка“.

  Уставът на кредитна организация, независимо от нейния OPF, е единственият й учредителен документ. При регистрацията на Банката, упълномощеният капитал (Обединеното кралство) трябва да бъде формиран в размер на най-малко 300 милиона рубли, а при регистрация на небанкова кредитна институция минималният упълномощен капитал е 90 милиона рубли. Ако е необходимо, адвокатите на Международната адвокатска кантора ще ви помогнат да определите какъв е минималният размер на Наказателния кодекс, необходим за регистрацията на вашето НПО. Само собствените средства на учредителите, но не привлечени по никакъв начин, могат да бъдат използвани за формиране на МС на кредитната организация.

  Решението за държавна регистрация на кредитна организация се взема от Банката на Русия, тя се издава от Банката на Русия в срок от 6 месеца от датата на изпращане на документи за държавна регистрация на кредитна организация. За кредитна институция, която превежда пари, без да открива банкова сметка, този период ще бъде 3 месеца. Данъчният инспекторат, упълномощен да поддържа държавния регистър (USRLE) на юридическото лице, директно предоставя информация за регистрираната кредитна организация в държавния регистър. лица, въз основа на решение, взето от Банката на Русия в рамките на 5 работни дни. Освен това Банката на Русия не по-късно от 3 работни дни уведомява учредителите за извършения факт на вписване на информация за кредитната институция в държавния регистър. От този момент декларираният разрешен капитал от 100% трябва да бъде изплатен в рамките на 1 месец.

  След държавна регистрация на кредитна институция (вписване на информация за нея в държавния регистър) и пълно изплащане на уставния капитал, лиценз се издава на такава кредитна организация в рамките на 3 дни без срок на валидност, чрез който тя може да извършва банкови операции. Осъществяването на банкови операции без лиценз от кредитна институция е неприемливо и се наказва с глоба по искане на прокурор в съда. Включително гражданите, които извършват банкови операции незаконно, се налага административна, гражданска и наказателна отговорност.

  Документи, необходими за регистрация на небанкова кредитна организация, Bank

  За държавна регистрация на небанкова кредитна организация или Банката е необходим следният набор от документи:

  заявление за държавна регистрация на небанкова кредитна организация или на Банката с искане за издаване на лиценз за банкови операции,

  хартата в оригинал или нотариално заверено копие,

  бизнес план, одобрен от учредителите на учредителното събрание на KO,

  протокол от учредителното събрание относно създаването на небанкова кредитна организация или банка,

  документи, потвърждаващи плащането на държавни такси за държавна регистрация на кредитна институция (КО) и предоставяне на лиценз за банкови операции,

  Становище на одитора относно счетоводните (финансови) отчети на учредители, които са юридически лица,

  документи, потвърждаващи източниците на произход на средствата, внесени в уставния капитал на KO от учредители - физически лица,

  въпросници, попълнени със собствена ръка, кандидати за позициите на ръководителя на компанията, главен счетоводител, включително заместник-главни счетоводители на дружеството

  документи, позволяващи оценка на бизнес репутацията на учредителите на акционерното дружество, както и кандидати за членове на съвета на директорите на акционерното дружество и други лица в съответствие със законодателството на Руската федерация.

  По собствена инициатива на КО може да бъде предоставена информация (документация) за държавната регистрация на нейните учредители - юр. лица, включително информация за изпълнението на всички задължения към бюджета през последните 3 години.

  За да оформите набор от документи за държавна регистрация на небанкова кредитна институция или Банката, трябва да:

  желаното име на кредитната институция (КО): пълно и съкратено, на чужд език,

  информация за адреса (местоположението) на ръководните органи на КО,

  списък на банкови операции и транзакции, извършени от KO,

  информация за размера на уставния капитал на KO,

  информация за системата на всички ръководни органи на КО, включително процедурата за тяхното формиране и списък на техните правомощия,

  информация за броя на учредителите на KO, техните дялове в Наказателния кодекс, както и обикновени копия на граждански паспорти, лични TIN и телефон за връзка на учредители - физически лица,

  копия на извлечения от Единния държавен регистър на юридическите лица, учредителни документи и документи, потвърждаващи държавната регистрация на учредители - юридически лица КО,

  копия от гражданския паспорт на гражданите, които са членове на изпълнителните органи на КО, копия от личния им TIN и информация за техните телефонни номера за контакт,

  документи, потвърждаващи официалните източници на произход на средствата на учредителите на КО.

  Посоченият списък с информация и документи е минимално необходимата, по-подробна необходима документация и информация ще бъдат изискани от нашите специалисти в областта на регистрацията на небанкова кредитна организация към момента на подписване на договора за предоставяне на правни услуги или непосредствено преди подписване на посочения договор.

  Най-печелившата зона за банките е кредитирането.

  Микрофинансиращите организации, от всички видове банкови дейности, се занимават само с най-печелившата, тоест кредитирането. Малките кредитни организации определят доста високи лихви за своите кредитополучатели и получават огромни доходи дори при малки обеми на дейност.

  Много предприемачи, които имат определен капитал и биха искали да го увеличат за кратко време, имат желание да отворят кредитна организация. Независимо от това откриването на кредитна институция от частни лица или малки компании е доста сложно начинание, което изисква стриктно спазване на законодателството и точно изчисляване на рисковете.

  Когато започвате да създавате микрофинансова организация, трябва да се разбере, че това е специална форма на юридическо лице, която се различава значително от банкова организация или небанкова кредитна организация. През последните години беше изключително трудно да се създаде банка или да се открие небанкова кредитна организация. Въпросът не е дори огромният оторизиран капитал, необходим за създаване на нова кредитна институция, а нежеланието на Централната банка да произвежда нови малки банки, което впоследствие може да стане проблематично.

  Получаването на лиценз от Централната банка на нова кредитна институция е много трудно.

  Микрофинансовите организации в това отношение са по-опростен вариант. Възможностите на микрофинансираща организация обаче са много по-малки от тези на банкова или небанкова кредитна институция. На първо място, това се отнася до размера на издадените заеми, за които се налага определен лимит.

  Например микрофинансова организация няма право да издава заем в размер на повече от един милион рубли. Размерът на набраните средства от един индивид също не може да бъде повече от 1,5 милиона рубли.

  Тоест, възможностите за развитие на тяхната дейност в микрофинансовите кредитни организации са доста ограничени. Трябва да се помни за високите рискове на организацията за микрофинансиране. Всъщност най-надеждните кредитополучатели с достатъчно високи доходи и способността да предоставят обезпечение за погасяване на заеми обикновено се привличат от банките, които винаги могат да проверят финансовата надеждност на кредитополучателя.

  Микрофинансиращата организация няма такива възможности, поради което предоставя заеми почти на сляпо, което води до високи рискове от неизпълнение.

  Всъщност много голям процент от клиентите на институциите за микрофинансиране не връщат заемите навреме. Тези загуби на микрофинансова организация се покриват от по-високата лихва при издаване на заеми, така че в своята дейност такива малки кредитни организации обикновено дават голям брой много малки заеми при много високи лихвени проценти.


  За да отворите малка институция за кредитиране на микрофинансиране, трябва да регистрирате предприятие и да получите статут на ПФИ (микрофинансова институция).

  Не се изисква лиценз, но ПФИ трябва да получи свой номер в Единния регистър на Централната банка.

  За да издава заеми, микрофинансиращата организация трябва да има ясни правила, публикувани за клиентите, да бъде свързана с държавната система за финансов мониторинг и също да докладва пред Централната банка в своите дейности. Отнема доста дълго време за процедурите за регистрация и организацията на работа на кредитна организация и през цялото това време трябва да инвестирате пари, без да получавате никакъв доход. Тъй като ПФИ предоставя малки заеми, е възможно да се получат прилични доходи само ако създадете широка мрежа от центрове за издаване на заеми, които трябва да поддържате, финансирате, оборудвате с офис техника, телефони и компютри. И всички тези разходи ще бъдат покрити от доходите само след известно време.

  Лесно е да се изчисли, че отварянето на един пункт за продажба на услуги на микрофинансова организация може да струва около 100 000 рубли, а текущите месечни разходи ще бъдат най-малко 50 хиляди рубли, в зависимост от цената на наема.

  Съответно отварянето на дузина кредитни точки увеличава тези разходи с 10 пъти. Да не говорим за необходимостта от поддържане на офиса на организация за микрофинансиране, служби за сигурност, програмисти и счетоводство. Такава сложна система изисква подходящ софтуер, както и колекторски услуги, които работят с безскрупулни кредитополучатели.

  Следователно отварянето на кредитна институция е свързано не само с големи първоначални разходи, но също така изисква големи обеми заеми, около 1,5 милиона рубли на месец в един момент на издаване. За да се осигури достатъчен обем заеми, е необходимо да се проведе предварително маркетингово проучване на проучването на търсенето и конкуренцията, както и да се разработи подробен и труден бизнес план за създаване и развитие на ПФИ.

  На нашия уебсайт можете да поръчате бизнес план на кредитна организация с всички необходими изчисления.

  Гледайте видеоклипа: Не сме фирма за бързи кредити! (Декември 2019).